Android Medical


Kalkulator Hematologa - hematology calculator Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Kalkulator Hematologa

hematology, calculator
5 / of 112 ratings

more

Kalkulator Hematologa Description:

Aplikacja Kalkulator Hematologa jest pomocnym narzędziem w codziennej praktyce lekarskiej w opiece nad pacjentem z rozrostową chorobą nowotworową. Narzędzie pozwoli ocenić klirens kreatyniny, czyli najłatwiej uzyskiwany parametr szacujący filtrację kłębuszkową (GFR). Umożliwi klasyfikację szpiczaka plazmocytowego wg. Międzynarodowego Systemu Stopniowania (ISS - International Staging System). Pomoże ocenić czynniki prognostyczne dla przebiegu klinicznego chłoniaka według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (IPI, International Prognostic Index), a w przypadku chłoniaka grudkowego według FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index). Ocena ryzyka neutropenii dokonywana jest na podstawie zaleceń Grupy Roboczej EORTC ds. wytycznych stosowania G-CSF. Kolejnym przydatnym narzędziem przy ocenie rokowanie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową są 3 skale prognostyczne: Sokala, Hasforda i EUTOS.Międzynarodowy system prognostyczny IPSS dla zespołów mielodysplastycznych wyliczy czas przeżycia chorych i ryzyko transformacji w AML. Metodologia tej autorskiej aplikacji zgodna jest z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Hematologów. Hematologist calculator app is a helpful tool in everyday medical practice in the care of patients with proliferative cancer. Tool to assess creatinine clearance, which is most easily obtained parameter estimating glomerular filtration rate (GFR). This will allow the classification of multiple myeloma by. International System of gradation (ISS - International Staging System). This will help assess the prognostic factors for clinical course of lymphoma, according to the International Prognostic Index (IPI, the International Prognostic Index), and in the case of follicular lymphoma by flip (follicular Lymphoma International Prognostic Index). Neutropenia risk assessment is made on the basis of the recommendations of the Working Group of the EORTC for. Guidance for the use of G-CSF. Another useful tool in assessing the prognosis of patients with chronic myeloid leukemia are 3 prognostic scales: Sokal, Hasforda and EUTOS.Międzynarodowy IPSS prognostic system for myelodysplastic syndromes calculate the survival time and the risk of transformation to AML. The methodology of the author's application is consistent with the guidelines of Polish and European Society of hematologists.


Kalkulator Hematologa screenshot for Android
Kalkulator Hematologa screenshot for Android
Kalkulator Hematologa screenshot for Android

Kalkulator Hematologa Require:

Require Android 4.4 and up

Share Kalkulator Hematologa:

Download Kalkulator Hematologa for Android