Android Medical


Min Doktor - Läkarbesök online - doctor laboratory Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Min Doktor - Läkarbesök online

doctor, laboratory
4 / of 59 ratings

more

Min Doktor - Läkarbesök online Description:

Vi tycker att du ska slippa telefonköer och fulla väntrum när du är sjuk. Därför har vi skapat Min Doktor, Sveriges största vårdcentral online. Hos oss får du hjälp snabbt, dygnet runt, med allt från urinvägsinfektion och hudbesvär till allergi och preventivmedel – helt enkelt en stor del av det som en vanlig vårdcentral också gör.
Min Doktor gör det smidigt att komma i kontakt med läkare eller barnmorska var du än befinner dig, när det passar dig. Vi behandlar även barn från och med två års ålder.

Tryggt och säkert
Alla våra läkare och barnmorskor är legitimerade och erfarna, och jobbar på sjukhus och vårdcentraler när de inte tar emot patienter hos Min Doktor.
Min Doktor är en registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det innebär att du som patient alltid är trygg hos oss. Det gäller både den vård som du får av oss och hur Min Doktor hanterar information om dig.
E-hälsa är ett område på frammarsch, och vi är Sveriges största vårdcentral på nätet. Hela 97 % av våra patienter är nöjda med den hjälp och behandling de fått hos oss.

”Jag har svårt att komma ifrån jobbet för att göra läkarbesök på dagtid, så att kunna kontakta vården när som helst på dygnet öppnade en helt ny värld för mig.”
Linda Sikström
”För mig sparade det värdefull tid och gav mig nya positiva insikter om modern sjukvård.”
Jonas Klevhag
”T.o.m. mitt frikort gällde, så det blev helt gratis!”
Mia Henriksson Jarnroth

Hur går det till?
Du laddar ned vår app kostnadsfritt, och loggar in med BankID. Genom att besvara ett antal frågor beskriver du vad du vill ha hjälp med.
När vi bedömt att dina besvär passar för en konsultation online, betalar du med kort eller faktura via vår betalningspartner Klarna. För vuxna kostar ett läkarbesök 250 kr. Besök hos barnmorska kostar 150 kr. Högkostnadsskydd gäller. Läkarbesök för barn är kostnadsfria.
Hos Min Doktor får du alltid snabba svar. I de flesta fall blir du kontaktad av en av våra läkare eller barnmorskor inom en timme, oavsett veckodag och tid på dygnet. Du svarar när det passar dig.
Ibland blir du ombedd att ta ett foto på ditt besvär och skicka till läkaren, eller att gå och ta prover. Vi samarbetar med ca 600 provtagningsenheter runt om i landet, och du väljer själv vart du vill gå och när.
Läkaren ställer diagnos online och kan skriva remisser vid behov, precis som på din vanliga vårdcentral. Medicin kan hämtas ut på närmaste apotek.
Du kan ställa följdfrågor till din läkare i fyra dygn. Det innebär att du enkelt kan komma i kontakt med och fråga doktorn om du kommer på något som du undrar över.

Detta kan vi hjälpa dig med:
Allergi, t.ex:
- matallergi
- pollenallergi
- pälsdjursallergi
Förkylning, t.ex:
- bihålebesvär
- halsont
- hosta
Hudbesvär, t.ex:
- akne
- eksem och andra utslag
- födelsemärken och hudförändringar
- insektsbett
- vattkoppor
Kvinnors hälsa:
- förskjuta mensen
- preventivmedel
- urinvägsbesvär/urinvägsinfektion
Magbesvär, t.ex:
- diarré
- förstoppning
- gallbesvär
- illamående och kräkningar
- magknip
- sura uppstötningar
Mäns hälsa:
- erektionsbesvär
Annat, t.ex:
- borrelia
- halsfluss
- migrän och annan huvudvärk
- ögoninflammation

Välkommen till Min Doktor. Alltid i din mobil.

We think you should avoid telephone queues and full waiting room when you are sick. Why we created My Doctor, the largest medical center online. With us you get help quickly, around the clock, with everything from urinary tract infections and skin problems for allergy and contraception - simply a big part of it as a normal medical center also does.
My Doctor makes it easy to get in touch with your doctor or midwife wherever you are, whenever it suits you. We also deal with children from the age of two.

Safe and secure
All our doctors and midwives are qualified and experienced, and I work at hospitals and health centers when they do not accept patients with My Doctor.
My Doctor is a registered caregiver and covered by the Health Care Act, the Personal Data Act, the Patient Data Act and the Patient Safety Act. This means that you as a patient are always safe with us. This applies to both the care that you receive from us and how my doctor handle information about you.
E-health is a growing area and we are the largest medical center in the network. 97% of our patients are satisfied with the help and treatment they received from us.

"I find it hard to get away from work to make medical appointments during the day, so being able to contact a health anytime of the day opened a whole new world for me."
Linda Sikström
"For me, it saved valuable time and gave me new positive insights about modern health care."
Jonas Klevhag
"Empty. my free pass was, so it was free! "
Mia Henriksson Jarnroth

How does it happen?
You download our app for free, and log in with BankID. By answering a series of questions you describe what you want help with.
When we determined that your problem suitable for a consultation online, you pay by card or invoice by our payment partner Klarna. For adults cost a doctor's appointment 250 SEK. Visit to a midwife is 150 SEK. High-cost protection applies. Doctor visits for children is free.
At my doctor, you always get a fast response. In most cases, you will be contacted by one of our doctors or midwives within an hour, regardless of day of week and time of day. You answer whenever it suits you.
Sometimes you are asked to take a photo of your complaint and send it to the doctor, or to go and take samples. We work with about 600 sampling units around the country, and you choose where you want to go and when.
The doctor makes a diagnosis online and can write referrals when needed, just like on your regular clinic. Medicine can be picked up at the nearest pharmacy.
You can ask follow-up questions to your doctor four days. This means that you can easily get in touch with and ask the doctor if you think of something you wonder about.

We can help you with:
Allergy, for example:
- food allergy
- pollen allergy
- Fur allergy
Colds, for example:
- sinus
- sore throat
- cough
Skin disorders, such as:
- acne
- Eczema and other rashes
- Moles and skin changes
- Insect bite
- chickenpox
Women's health:
- Displacing menses
- contraceptives
- Urinary problems / urinary tract infection
Gastrointestinal problems, such as:
- diarrhea
- constipation
- the release of toxins
- Nausea and vomiting
- gripes
- Acid reflux
Men's Health:
- Erectile dysfunction
Others, such as:
- borrelia
- tonsillitis
- Migraine and other headaches
- Inflammation of the eye

Welcome to my doctor. Always in your mobile.


Min Doktor - Läkarbesök online screenshot for Android
Min Doktor - Läkarbesök online screenshot for Android
Min Doktor - Läkarbesök online screenshot for Android
Min Doktor - Läkarbesök online screenshot for Android
Min Doktor - Läkarbesök online screenshot for Android

Min Doktor - Läkarbesök online Require:

Require Android 4.1 and up

Share Min Doktor - Läkarbesök online:

Download Min Doktor - Läkarbesök online for Android